Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Op 29 juni 2011 hebben de provincie Noord-Brabant en de ZLTO het convenant ‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2012 – 2015’ ondertekend, met als doel om gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw te bevorderen. Op 1 juli 2015 is dit convenant vernieuwd. In het vernieuwde convenant blijft de werkwijze in de kern hetzelfde. Wel legt het LIB nieuwe accenten gericht op verduurzaming en vernieuwing door aandacht voor (radicale) innovaties en versnelde opschaling ervan. 

Ondernemers in de groene ruimte worden door het LIB uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Om dit doel te bereiken worden themadiscussies georganiseerd en innovatieve projecten ondersteund binnen drie innovatiesporen:

  • Verduurzaming en maatschappelijke legitimatie van de land- en tuinbouw.
  • Andere en nieuwe verdienmodellen.
  • Nieuwe product-markt combinaties, met hoge toegevoegde waarde.

De voorzitter van het bestuur van LIB is Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO, en de vice-voorzitter is gedeputeerde Anne-Marie Spierings. De secretaris van het bestuur en tevens directeur van Bureau Landbouw Innovatie Brabant is Geert Wilms.

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.

Evaluatie 2014
De provincie en de ZLTO hebben in de LIB-stuurgroep van 25 juni 2014 gezamenlijk opdracht gegeven voor een interne evaluatie en een externe evaluatie aan prof. John Grin en prof. Johan Schot over de periode 2011 - 2014. Het doel van evaluatie was een oordeel te vormen over de bereikte resultaten van de LIB-werkzaamheden. Verder levert de evaluatie inzichten op voor discussies en oordeelsvorming over de toekomstige rol van het LIB binnen de transitieopgave “Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020”, inclusief het Innovatieprogramma Agrofood. In onderstaande film een verslag van de evaluatie.

Cookie-instellingen