Landbouw en Voedsel in BrabantSamenwerken, kennisdelen en innoveren

Sorghumteelt steeds kansrijker

June 18, 2019 0 comments

Sorghum is een interessant gewas voor telers, maar nog relatief onbekend. Daarom wordt nu een grootschalige pilot uitgevoerd met medewerking van ASR. 

Sorghum, een van oorsprong tropisch gewas is, door veredeling en selectie geschikt gemaakt voor o.a. teelten in Nederland. Het lijkt qua groeiwijze veel op mais. De afgelopen jaren is er onder begeleiding van Seedscope op kleinere schaal al succesvol sorghum geteeld. Een eerste verkenning leverde een groslijst van mogelijke verwaardingsmogelijkheden, waarbij in eerste instantie met name de nadruk is gelegd op biomassa en graan voor mout. 

De teelt van sorghum is interessant voor telers omdat er verschillende afzetmarkten zijn in de circulaire economie. Bijvoorbeeld sorghumpluimen als bijsteek voor de Flora Holland bloemen, glutenvrij graan voor mout of als meel grondstof en biomassa voor industriële toepassingen. Het is bovenal een duurzaam gewas dat zorgt voor verbetering van de bodemkwaliteit.  

Nieuw grootschalig project 

ASR draait samen met akkerbouwer Aart Maris en Martijn Stevens van Seedscope een pilot met sorghum als rustgewas en bodemverbeteraar. Eind mei zaaide Aart namens het project 21 hectare sorghum. De oogst vindt naar verwachting in november plaats. ASR ziet kansen om dit gewas, als onderdeel van een bouwplan, in te zetten als bodemverbeteraar. Het past geheel in de circulaire economie. Om in de toekomst een realistisch verdienmodel te maken, wordt met dit relatief grootschalige project een serieuze verkenning gedaan voor het vermarkten van de bloeiwijzen voor en na de afrijping met als hoofddoel pluimen voor de sierteelt en graan voor meel of mout. Voor de sierteeltmarkt is gekozen voor een bredere rassenkeuze, omdat de rassen in de proeven die in het verleden uitgevoerd zijn niet allemaal sierteeltwaardig genoeg bleken te zijn. In de late zomer worden de pluimen geoogst en in het najaar de overige oogst voor het graan. Het graan is met name interessant omdat het glutenvrij is. ASR verwacht dat dit gewas zowel voor de melkveehouderij als voor de akkerbouw een positieve bijdrage kan leveren aan de inkomsten voor de agrariër én de bodem. 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze pilot? Lees dan meer in de nieuwsbrief Brabants Feestje of neem dan contact op met Martijn Stevens van het projectteam; martijn@seedscope.nl 

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  Comments