Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

PAS mag geen basis zijn voor toestemming activiteiten die stikstof veroorzaken

05-06-2019 0 reacties

Op basis van PAS mag geen toestemming worden gegeven voor activiteiten die stikstof veroorzaken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag 29 mei beslist.

Wat is PAS?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kent drie doelen: minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers werken samen in PAS om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Vanuit herstelstrategie├źn worden maatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in hun bedrijfsvoering om stikstofemissies omlaag te brengen, zoals aangepaste mestaanwending en het gebruik van veevoer met een andere samenstelling. 

Toestemming voor economische activiteiten

Door de herstelmaatregelen en de (verwachte) daling van de stikstofdepositie door bestaand beleid en de extra maatregelen die agrarisch ondernemers treffen ontstaat er ook ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Vooruitlopend op de toekomstige positieve gevolgen wordt alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn en stikstof veroorzaken. Bijvoorbeeld voor een stal van een veehouderij die op termijn minder stikstof zal uitstoten door de ontwikkeling van betere luchtwassers. De Raad van State heeft bepaald dat zulke toestemmingen, die vooruitlopen op innovatie, vanaf nu niet meer mogen worden afgegeven.

Vragen over PAS

In mei 2017 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen aan het Europese Hof van Justitie over het PAS, omdat zij twijfelde of het programma voldoet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Het Europese Hof oordeelde in november 2018 dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan.

PAS afgewezen

Omdat het PAS niet aan die voorwaarde voldoet, mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt, zo concludeert de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak zet daarom een streep door de vergunningen voor veehouderijen die in de uitspraak van 29 mei 2019 aan de orde zijn en waarbij gebruik is gemaakt van het PAS. Ook het weiden van vee en het bemesten van grond mag niet 'vergunningvrij' worden gemaakt op basis van PAS, omdat voor deze activiteiten niet vooraf kan worden uitgesloten dat zij natuurgebieden in de omgeving aantasten.

Gevolgen en afhandeling

De uitspraken hebben geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn. Maar daarnaast liggen er bij de Afdeling bestuursrechtspraak en bij de rechtbanken ook nog andere zaken over het PAS. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn dat er op dit moment zo'n 180, waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. De Raad van State geeft aan in juni duidelijkheid te willen bieden over de natuurvergunningen voor veehouderijen. De afhandeling van zaken over bestemmingsplannen zal langer duren.
 

Bron: Nieuwe Oogst, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties