Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Subsidie voor stoppende varkenshouders

08-05-2019 1625 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gaan stoppen en geuroverlast veroorzaken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De voorwaarden

De Subsidieregeling sanering varkenshouderij geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter. Alleen varkenshouderijen die daadwerkelijk hebben geproduceerd en in de laatste 5 jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Ondernemers met meerdere varkenshouderijlocaties kunnen voor een afzonderlijke locatie subsidie aanvragen. Deelname aan deze regeling is vrijwillig.

Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Varkenshouderijlocaties die de hoogste geurscore hebben komen als eerste in aanmerking voor een subsidie.

De subsidiehoogte

Wanneer je in aanmerking komt voor een subsidie, ontvang je een marktconforme vergoeding voor de in te leveren en definitief door te halen varkenseenheden. De hoogte van deze vergoeding wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs. Daarnaast ontvang je een bijdrage voor het waardeverlies van jouw varkensstallen.

In bijlage 3 van het document Subisidieregeling sanering varkenshouderij (zie pagina 9) vind je bedragen per m2 van een varkensverblijf, gerelateerd aan de levensduur van het verblijf. De bijdrage bedraagt 65% van de bedragen uit bijlage 3. 

De openstelling

Stoppende varkenshouders kunnen zich van 15 augustus tot en met 30 september 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

De stappen

Om subsidie te ontvangen moet de stoppende varkenshouder een aantal stappen zetten, die gedeeltelijk samenhangen met de bedrijfsvoering, en gedeeltelijk horen bij de bedrijfsbeëindiging. Dit zijn:

  • het afvoeren van de varkens
  • het leeghalen van de mestkelders
  • het laten doorvoeren van het varkensrecht
  • het laten intrekken van de omgevingsvergunning
  • het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan
  • het zich contractueel verbinden aan het blijvende karakter van de sluiting van de productielocatie
  • het slopen van de gebouwen op de betreffende locatie

De voorbereiding

Om je goed voor te bereiden op de beëindiging van je bedrijf of bedrijfslocatie is het belangrijk om in gesprek te gaan met de gemeente, adviseurs of ketenpartners (ondersteuningsnetwerken). De gemeenten zijn in samenwerking met de provincies en ketenpartners verantwoordelijk voor het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders. Het is verstandig om te oriënteren op de provinciale regelingen die kunnen worden ingezet bij een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop. Denk bijvoorbeeld aan Staldering of Stal eraf, zon erop. Ook zijn recent twee websites in het leven geroepen met informatie over alles wat komt kijken bij sloop van lege stallen en de verwijdering van asbestdaken. Wil je graag hulp bij de zoektocht naar een passende herbestemming van een agrarische locatie? Schakel dan kennis in via VABIMPULS.

Meer informatie

 

Bron: provincie Noord-Brabant


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties