Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

Glastuinbouw op weg naar CO2 doelen

11-02-2019 0 reacties

In Europees verband heeft het kabinet de afspraak gemaakt dat in 2020 de CO2-uitstoot van Nederland 25% lager ligt dan in 1990. Dat haalt ons land niet. Tegelijkertijd is het opvallend dat de Nederlandse tuin- en akkerbouwsector wél een flinke uitstootreductie heeft gerealiseerd.

Drie doelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving liet bij de presentatie van de ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020' (KTR 2020) weten dat Nederland niet kan voldoen aan drie klimaat- en energiedoelen:

  • De reductie van broeikasgassen komt in 2020 naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990. Het doel van 25% reductie wordt daarmee niet gehaald.
  • Het aandeel hernieuwbare energie komt in 2020 naar verwachting uit op 12,2%. Het EU-doel van 14% wordt daarmee niet gehaald.
  • De energiebesparing komt in 2020 uit op 81 petajoule. Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee niet gehaald. 

Op 25 januari oordeelde het Planbureau voor de Leefomgeving daarom dat het kabinet een straf te wachten staat.

Stijgende energiebehoefte

Maar hoe kan het dan dat we de doelen niet halen? Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komt dat doordat het kabinet met tegenvallers zit als gevolg van de economische bloei in ons land. Daardoor steeg namelijk onze behoefte aan energie. Deze energie is 'vuil' omdat er nog onvoldoende schone infrastructuur bestaat. 

Landbouwsector in goede richting

Veel critici zien de agrarische sector als de grote vervuiler, zo schrijft Foodlog. Maar zij constateren juist uit de KTR 2020 dat dit de enige sector is die de gewenste richting opschuift.

“De landbouw heeft als enige sector de verwachte raming voor reductie nadrukkelijk weten te verbeteren. (…) De reductie in de landbouw is vooral gerealiseerd door een dalend energiegebruik in de tuinbouw. De energiebesparing in de glastuinbouw is in de nieuwe KTR 3,6 petajoule hoger dan in de raming uit 2017.”

Meer weten?

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


 

 

0  reacties